Salgsbetingelser

Innledning

Dette kjøpet er reg­ulert av de neden­stående stan­dard sal­gs­betingelser for for­bruk­erkjøp av var­er over Inter­nett. For­bruk­erkjøp over inter­nett reg­uleres hov­ed­sake­lig av avtaleloven, for­bruk­erkjøp­sloven, markeds­føringsloven, angr­erett­loven og ehan­del­sloven, og disse lovene gir for­bruk­eren ufravike­lige ret­tigheter. Lovene er tilgjen­gelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtal­en skal ikke forstås som noen begren­sning i de lovbestemte ret­tighetene, men opp­stiller partenes vik­tig­ste ret­tigheter og plik­ter for handelen.

Sal­gs­betingelsene er utar­bei­det og anbe­falt av For­bruk­er­til­synet. For en bedre forståelse av disse sal­gs­betingelsene, se For­bruk­er­til­synets veiled­er her. 

1. Avtalen

Avtal­en består av disse sal­gs­betingelsene, opplysninger gitt i bestill­ingsløs­nin­gen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell mot­strid mel­lom opplysnin­gene, går det som særskilt er avtalt mel­lom partene foran, så fremt det ikke strid­er mot ufravike­lig lovgivning.

Avtal­en vil i til­legg bli utfylt av rel­e­vante lovbestem­melser som reg­ulerer kjøp av var­er mel­lom nærings­drivende og forbrukere.

2. Partene

Sel­ger er 

Normisjon Region Horda­land
Øvre Korskirkeal­men­nin­gen 5
5017 BERGEN

Tele­fon: 55 21 40 90
E‑post: region.hordaland@normisjon.no

Organ­isas­jon­snum­mer: 982958199

og beteg­nes i det føl­gende som selger/selgeren. Kjøper er den for­bruk­eren som fore­tar bestill­in­gen, og beteg­nes i det føl­gende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjen­ester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inklud­er­er alle avgifter og til­leg­gskost­nad­er. Ytterligere kost­nad­er som sel­ger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtal­en er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestill­ing til selgeren.

Avtal­en er likev­el ikke bindende hvis det har forekom­met skrive- eller taste­feil i tilbudet fra sel­geren i bestill­ingsløs­nin­gen i net­tbu­tikken eller i kjøperens bestill­ing, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Sel­geren kan kreve betal­ing for varen fra det tid­spunkt den blir sendt fra sel­geren til kjøperen.

Der­som kjøperen bruk­er kred­it­tko­rt eller debetko­rt ved betal­ing, kan sel­geren reser­vere kjøpe­sum­men på kor­tet ved bestill­ing. Kor­tet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betal­ing med fak­tu­ra, blir fak­tu­raen til kjøperen utst­edt ved fors­endelse av varen. Betal­ings­fris­ten fremgår av fak­tu­raen og er på min­i­mum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etter­føl­gende faktura.

6. Levering

Lev­er­ing er skjedd når kjøperen, eller hans rep­re­sen­tant, har over­tatt tingen.

Hvis ikke lev­er­ingstid­spunkt fremgår av bestill­ingsløs­nin­gen, skal sel­geren levere varen til kjøper uten unødig opphold og sen­est 30 dager etter bestill­in­gen fra kun­den. Varen skal leveres hos kjøperen med min­dre annet er særskilt avtalt mel­lom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans rep­re­sen­tant, har fått varene lev­ert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med min­dre avtal­en er unntatt fra angr­erett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i hen­hold til angrerettloven.

Kjøperen må gi sel­ger meld­ing om bruk av angr­eretten innen 14 dager fra fris­ten beg­yn­ner å løpe. I fris­ten inklud­eres alle kalen­derdager. Der­som fris­ten ender på en lørdag, hel­ligdag eller høytids­dag for­lenges fris­ten til nærmeste virkedag.

Angre­fris­ten ans­es over­holdt der­som meld­ing er sendt før utløpet av fris­ten. Kjøper har bevis­byr­den for at angr­eretten er blitt gjort gjeldende, og meldin­gen bør der­for skje skriftlig (angr­erettskje­ma, e‑post eller brev).

Angre­fris­ten beg­yn­ner å løpe:

  • Ved kjøp av enkelt­stående var­er vil angre­fris­ten løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abon­nement, eller innebær­er avtal­en regelmes­sig lev­er­ing av iden­tiske var­er, løper fris­ten fra dagen etter første fors­endelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere lever­anser, vil angre­fris­ten løpe fra dagen etter siste lever­anse er mottatt.

Angre­fris­ten utvides til 12 måned­er etter utløpet av den opprin­nelige fris­ten der­som sel­ger ikke før avtalein­ngåelsen oppl­yser om at det fore­lig­ger angr­erett og stan­dard­is­ert angreskje­ma. Tilsvarende gjelder ved man­glende opplysning om vilkår, tids­fris­ter og frem­gangsmåte for å benytte angr­eretten. Sørg­er den nærings­drivende for å gi opplysnin­gene i løpet av disse 12 måne­dene, utløper angre­fris­ten likev­el 14 dager etter den dagen kjøperen mot­tok opplysningene.

Ved bruk av angr­eretten må varen leveres tilbake til sel­geren uten unødig opphold og sen­est 14 dager fra meld­ing om bruk av angr­eretten er gitt. Kjøper dekker de direk­te kost­nadene ved å returnere varen, med min­dre annet er avtalt eller sel­ger har unnlatt å oppl­yse om at kjøper skal dekke returkost­nadene. Sel­geren kan ikke fast­sette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fast­slå varens art, egen­skaper og funksjon, uten at angr­eretten fall­er bort. Der­som prøv­ing eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nød­vendig, kan kjøperen bli ans­varlig for eventuell redusert ver­di på varen.

Sel­geren er for­p­lik­tet til å tilbake­be­tale kjøpe­sum­men til kjøperen uten unødig opphold, og sen­est 14 dager fra sel­geren fikk meld­ing om kjøperens beslut­ning om å benytte angr­eretten. Sel­ger har rett til å holde tilbake betalin­gen til han har mot­tatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem doku­men­tasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering — kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Der­som sel­geren ikke lev­er­er varen eller lev­er­er den for sent i hen­hold til avtal­en mel­lom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i hen­hold til reg­lene i for­bruk­erkjøp­slovens kapit­tel 5 etter oms­tendighetene holde kjøpe­sum­men tilbake, kreve opp­fyllelseheve avtal­en og/eller kreve erstat­ning fra sel­geren.

Ved krav om mis­ligholds­be­føyelser bør meldin­gen av bevishen­syn være skriftlig (for eksem­pel e‑post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve opp­fyl­lelse fra sel­ger. Kjøper kan imi­dler­tid ikke kreve opp­fyl­lelse der­som det fore­lig­ger en hin­dring som sel­geren ikke kan overvinne, eller der­som opp­fyl­lelse vil med­føre en så stor ulempe eller kost­nad for sel­ger at det står i vesentlig mis­forhold til kjøperens inter­esse i at sel­geren opp­fyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likev­el kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve opp­fyl­lelse om han eller hun ven­ter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Der­som sel­geren ikke lev­er­er varen på lev­er­ingstid­spunk­tet, skal kjøperen opp­for­dre sel­ger til å levere innen en rimelig til­leg­gs­frist for opp­fyl­lelse. Der­som sel­ger ikke lev­er­er varen innen til­leg­gs­fris­ten, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imi­dler­tid heve kjøpet umid­del­bart hvis sel­ger nek­ter å levere varen. Tilsvarende gjelder der­som lev­er­ing til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtal­en, eller der­som kjøperen har under­ret­tet sel­ger om at lev­er­ingstid­spunk­tet er avgjørende.

Leveres tin­gen etter til­leg­gs­fris­ten for­bruk­eren har satt eller etter lev­er­ingstid­spunk­tet som var avgjørende for inngåelsen av avtal­en, må krav om hev­ing gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstat­ning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imi­dler­tid ikke der­som sel­geren godt­gjør at forsinkelsen skyldes hin­dring uten­for sel­gers kon­troll som ikke med rime­lighet kunne blitt tatt i betrak­t­ning på avtale­ti­den, unngått, eller overvun­net føl­gene av.

10. Mangel ved varen — kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det fore­lig­ger en man­gel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi sel­ger meld­ing om at han eller hun vil påberope seg man­ge­len. Kjøper har alltid reklamert tid­snok der­som det skjer innen 2 mnd. fra man­ge­len ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Rekla­masjon kan skje sen­est to år etter at kjøper over­tok varen. Der­som varen eller del­er av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er rekla­masjons­fris­ten fem år.

Der­som varen har en man­gel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i hen­hold til reg­lene i for­bruk­erkjøp­sloven kapit­tel 6 etter oms­tendighetene holde kjøpe­sum­men tilbake, velge mel­lom ret­ting og omlev­er­ing, kreve prisavs­lag, kreve avtal­en hevet og/eller kreve erstat­ning  fra sel­geren.

Rekla­masjon til sel­geren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mel­lom å kreve man­ge­len ret­tet eller lev­er­ing av tilsvarende ting. Sel­ger kan likev­el mot­sette seg kjøperens krav der­som gjen­nom­førin­gen av kravet er umulig eller vold­er sel­geren urimelige kost­nad­er. Ret­ting eller omlev­er­ing skal fore­tas innen rimelig tid. Sel­ger har i utgangspunk­tet ikke rett til å fore­ta mer enn to avh­jelps­forsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavs­lag der­som varen ikke blir ret­tet eller omlev­ert. Dette innebær­er at forhold­et mel­lom ned­satt og avtalt pris svar­er til forhold­et mel­lom tin­gens ver­di i man­gel­full og kon­trak­tsmes­sig stand. Der­som særlige grun­ner taler for det, kan prisavs­laget i stedet settes lik man­ge­lens betyd­ning for kjøperen.

Heving

Der­som varen ikke er ret­tet eller omlev­ert, kan kjøperen også heve kjøpet når man­ge­len ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Der­som kjøperen ikke betaler eller opp­fyller de øvrige plik­tene etter avtal­en eller loven, og dette ikke skyldes sel­geren eller forhold på sel­gerens side, kan sel­geren i hen­hold til reg­lene i for­bruk­erkjøp­sloven kapit­tel 9 etter oms­tendighetene holde varen tilbake, kreve opp­fyl­lelse av avtal­en, kreve avtal­en hevet samt kreve erstat­ning fra kjøperen. Sel­geren vil også etter oms­tendighetene kunne kreve renter ved forsin­ket betal­ing, inkas­so­ge­byr og et rimelig gebyr ved uavhent­ede var­er.

Oppfyllelse

Sel­ger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpe­sum­men. Er varen ikke lev­ert, taper sel­geren sin rett der­som han ven­ter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Sel­ger kan heve avtal­en der­som det fore­lig­ger vesentlig betal­ingsmis­lighold eller annet vesentlig mis­lighold fra kjøperens side. Sel­ger kan likev­el ikke heve der­som hele kjøpe­sum­men er betalt. Fast­set­ter sel­ger en rimelig til­leg­gs­frist for opp­fyl­lelse og kjøperen ikke betaler innen denne fris­ten, kan sel­ger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Der­som kjøperen ikke betaler kjøpe­sum­men i hen­hold til avtal­en, kan sel­ger kreve renter av kjøpe­sum­men etter forsinkelses­renteloven. Ved man­glende betal­ing kan kravet, etter forut­gående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ans­varlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Der­som kjøperen unnlater å hente ube­talte var­er, kan sel­ger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal mak­si­malt dekke sel­gerens fak­tiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garan­ti som gis av sel­geren eller pro­dusen­ten, gir kjøperen ret­tigheter i til­legg til de kjøperen allerede har etter ufravike­lig lov­givn­ing. En garan­ti innebær­er dermed ingen begren­sninger i kjøperens rett til rekla­masjon og krav ved forsinkelse eller man­gler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behan­dlingsans­varlig for innsam­lede per­son­op­plysninger er sel­ger. Med min­dre kjøperen sam­tykker til noe annet, kan sel­geren, i tråd med per­son­op­plysningsloven, kun innhente og lagre de per­son­op­plysninger som er nød­vendig for at sel­geren skal kunne gjen­nom­føre for­p­lik­telsene etter avtal­en. Kjøperens per­son­op­plysninger vil kun bli utlev­ert til andre hvis det er nød­vendig for at sel­ger skal få gjen­nom­ført avtal­en med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til sel­ger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvis­ter i min­nelighet. Der­som dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kon­takt med For­bruk­er­rådet for mek­ling. For­bruk­er­rådet er tilgjen­gelig  på  tele­fon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kom­misjo­nens klage­por­tal kan også brukes hvis du ønsker å inn­gi en klage. Det er særlig rel­e­vant, hvis du er for­bruk­er bosatt i et annet EU-land. Kla­gen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.