Innledning til boken

Introduksjon

Jeg sto i lovsan­gen på et møte med løftet blikk, da jeg plut­selig fikk et syn med et kart over Norge. Små lysprikker glødet på ulike sted­er i lan­det, noen sterkere enn andre. Så så jeg at noen av lysstrå­lene ble koblet sam­men og deretter spredt utover. Da jeg så litt nærmere etter, la jeg merke til at alle ste­dene med lysprikker også hadde speil. Spei­lene var vin­klet slik at lysstrå­lene kom fra én ret­ning og ble sendt videre i en annen ret­ning til et annet speil i Norge. Men i hvert enkelt speil var det et lys oven­fra som skinte i alle spei­lene og deretter ble reflek­tert utover. Strå­lene ble raskt flere, og lyset ble sterkere og sterkere helt til jeg ikke kunne se de enkelte strå­lene lenger. Det ble til slutt bare én opplyst nasjon på et kart. Kartet vok­ste for øynene på meg, slik at jeg så hele det europeiske kon­ti­nen­tet, og jeg så at Norge skinte så sterkt at hele Europa kunne se det.

Den Hel­lige Ånd min­net meg om et bibelvers:

Og vi, som uten slør for ansik­tet ser Her­rens herlighet som i et speil, vi blir alle for­van­dlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Her­rens Ånd.

2. Kor­in­ter­brev 3,18

Gud taler på ulike måter. I Bibe­len ser vi at han ofte bruk­er syn­er og drøm­mer for å kom­mu­nis­ere med sitt folk. Da jeg spurte Gud hva dette bildet skulle bety, viste Den Hel­lige Ånd meg at spei­lene ble holdt av men­nesker som til­ba Gud. Jeg opplevde at Gud viste meg at han har et spe­sielt kall for denne nasjo­nen, og at veien til dette kallet går gjen­nom tilbe­delse, slik at Norge kan bli et fyrtårn for Guds nærvær i Europa i Europa. Når men­nesker løfter blikket mot Jesus, finner de sin iden­titet i ham og knyttes sam­men med hveran­dre. Når de ser speil­bildet av Jesus, gjenkjen­ner de ham i hveran­dre og gir ham ære.

Etter hvert som enheten blir sterkere, oppdager de det unike DNA- avtrykket av Jesus som de gjen­speil­er sam­men som nasjon. Og når de fes­ter blikket på ham og løfter opp lovsan­gen og tilbe­delsen på sin unike måte, blir de det skin­nende håpet Europa ven­ter på.

Jeg var på en bøn­nekon­fer­anse da jeg fikk dette synet. Det var aller første gang jeg sat­te foten på norsk jord, og av alle sted­er befant jeg meg i Nord-Norge, i en liten bygd uten­for Harstad. Det var en betyd­nings­full tid i livet mitt da jeg endelig fikk besøke lan­det mine slek­t­ninger kom fra. Etter flere år med drøm­mer og syn­er av meg selv som bodde i Europa, og hjertet som ble dratt mot Norge, var jeg endelig her. Det var i novem­ber 2009, og jeg hadde tatt med meg et lovsang­steam fra en lovsangsskole jeg ledet i Texas, på en mis­jon­stur. Vi reiste rundt i Norge og opphøyde Her­ren ute på gatene og i ulike menigheter. I Johannes 12,32 sier Jesus:

“Og når jeg blir løftet opp fra jor­den, skal jeg dra alle til meg.”

Johannes 12,32

Jesus ble løftet opp på et kors for å dø for hele men­neske­heten og bringe frelse til ver­den. Og da vi løftet ham opp med vår tilbe­delse og proklamerte frelsen i Jesus gjen­nom sang, ble vi vitne til at Gud dukket opp, ga seg til syne og møtte men­nesker med hel­bre­delse, kjærlighet og frelse. Han trakk til seg men­nesker i gatene og fra ulike sted­er mens vi til­ba ham. Gud fort­sat­te å tale til meg og de andre i teamet om håpet og kallet denne nasjo­nen skal opp­fylle gjen­nom tilbedelse.

I til­legg forels­ket jeg meg … i Norge. Selv etter at jeg hadde reist tilbake til USA, fylte Gud hjertet mitt med drøm­mer om Norge. Jeg kan huske at hver gang jeg lukket øynene, så jeg vakre fjell, fjorder og men­nesker. En dag mens jeg sang lovsanger til Gud på rom­met mitt og ba for Norge, beg­y­nte en sang å strømme ut av meg. Jeg hadde hørt om et pro­fetisk ord som var talt over Norge på den tiden, “Norge, du er nær Gud”, og det ga så sterk gjen­klang i meg for­di jeg følte slik nærhet til Gud da jeg var i Norge. Nærværet hans var til å ta og føle på hver gang jeg var der. Så jeg sang det over Norge. Jeg proklamerte lan­dets skjønnhet og det kallet Norge har om å løfte øynene og se hvem de er – at de er så nær Gud. Og at det er på tide å reise seg!

Her er san­gen jeg skrev:

Norway

Vers 1
Moun­tains so majes­tic sur­round­ing the fjords As ocean waves crash on the shores Long sum­mer nights with unend­ing sun­rise Paints beau­ti­ful col­ors across the sky Nor­way, lift up your eyes and see

Refreng
Nor­way, Nor­way you are so near to God
The Lord is ris­ing upon you, He’s call­ing out to you Nor­way, Nor­way you are so near to God
His glo­ry ́s sur­round­ing you, your light has come

Vers 2
Beau­ti­ful peo­ple, with love in your hearts Reflect­ing the Cre­ator from the start With warm tra­di­tions and a Chris­t­ian her­itage Your roots grow deep but need strength­ened Nor­way lift up your eyes to see

Refreng
Nor­way, Nor­way you are so near to God
The Lord is ris­ing upon you, He’s call­ing out to you Nor­way, Nor­way you are so near to God
His glo­ry ‘s sur­round­ing you, your light has come

Bro
Stå opp, Stå opp Stå opp Norge, Norge Stå opp, Stå opp Stå opp Norge, Norge

Norge (Norsk oversettelse)

Vers 1
Fjell så majestetiske omkranser fjor­den Mens havbøl­ger knus­es mot land Lange som­mer­net­ter med uen­delig Solopp­gang maler vakre farg­er på him­me­len Norge, løft øynene og se

Refreng
Norge, Norge, du er så nær Gud
Her­ren stiger opp over deg og kaller på deg Norge, Norge, du er så nær Gud
Hans herlighet omgir deg, lyset ditt har kommet

Vers 2
Vakre men­nesker med kjærlighet i hjertet Gjen­speil­er skaperen fra beg­yn­nelsen av Med varme tradis­jon­er og en kris­ten arv Du har dype røt­ter, men de må styrkes Norge, løft øynene og se

Refreng
Norge, Norge, du er så nær Gud
Her­ren stiger opp over deg og kaller på deg Norge, Norge, du er så nær Gud
Hans herlighet omgir deg, lyset ditt har kommet

Bro
Stå opp, stå opp Stå opp Norge, Norge
Stå opp, stå opp

I løpet av de neste årene reiste jeg flere ganger til Norge både med og uten team, og jeg fort­sat­te å se at Gud gjorde ting når vi til­ba. Jeg sang denne san­gen mange sted­er for å gi opp­muntring og proklamere folkets iden­titet og kallet over dem. I 2012 fikk jeg fred for at Gud ville jeg skulle ta det store skrit­tet og fly­tte hit og stå side om side med nord­menn i det Gud gjorde gjen­nom tilbe­delse. Jeg startet en lovsangst­jen­este kalt Dis­ci­ples of Wor­ship som var knyt­tet til Normisjon og Norkirken Bergen. Dette var et team som besto av hen­givne tilbedere fra Norge, Sverige og Eng­land, og vi reiste til ulike sted­er i Norge. Vi bodde i kof­fert flere måned­er om gan­gen, og reiste til forskjel­lige menigheter der vi utrustet lovsang­steam, hadde arrange­menter for å nå ufrel­ste, og startet lovsangs­band bestående av ung­dom­mer på sted­er som ikke hadde noe slikt. Visjo­nen om tilbedere som reiste seg, forente oss og drev oss til å gå. Vi tilbragte det meste av tiden i nord der de ikke hadde så mange ressurs­er og aktiviteter. Jeg lik­er så godt å reise til små sted­er som virk­er glemt og over­sett, for Gud lik­er å bruke disse ste­dene til å starte noen av de største bevegelsene.

Vi spol­er frem til dagen i dag. Jeg bor nå i Bergen og jeg fort­set­ter å trene og lede tilbedere her i Norge. Når jeg nå gir ut denne boken i år, mot slut­ten av 2020, så har vi virke­lig fått erfare hvor­dan den glob­ale pan­demien har rys­tet oss; struk­turene våre, skole-sys­temene våre, pen­gene våre og kirke­liv­et. Vi har blitt tvunget til å gjøre ting helt annerledes. Når slikt skjer, blir vi nødt til å se hva som lig­ger bak alle struk­turene og se på hvem vi virke­lig er. Ver­di­ene våre og det som dri­ver oss, både av godt og vondt, blir ekspon­ert. Vår tilbe­delse er verdi­full for Gud. Selv om vi er midt oppe i en stor utfor­dring der vi prøver å finne ut hvor­dan vi kan tilbe Gud sam­men dig­i­talt foran hver vår skjerm, er tiden nå inne for å gå tilbake til selve røt­tene til det kris­ten tilbe­delse han­dler om; å kjenne Han og reflek­tere Han.

Hen­sik­ten med å skrive denne boken er først og fremst å opp­muntre deg som tilbed­er i Norge. Jeg skriv­er til norske lesere, og tar utgangspunkt i den norske kul­turen og Guds hjerte for denne nasjo­nen. Jeg håper jeg kan gi deg inspi­rasjon til kallet om å være en tilbed­er, og innsikt i hvor betyd­nings­full du er. Jeg ønsker å se visjo­nen om tilbedere over hele Norge som reis­er seg, bli virke­lig. Noen ganger bruk­er Gud men­nesker uten­fra, for eksem­pel utlendinger, for å gi oss et nytt per­spek­tiv. Nå som jeg skriv­er dette, er det ti år siden jeg beg­y­nte å besøke Norge. Jeg er gift med en nord­mann og har bodd her i over sju år, så jeg håper jeg både har litt større forståelse og bedre kjennskap til kul­turen enn en utenforstående.

For det andre ønsker jeg at denne boken skal være en ressurs som hjelper deg å gå dypere når du utforsker hen­sik­ten med tilbe­delse, hvor­dan det kan se ut, og hva Gud vil ha fra oss når vi tilber ham, slik Guds ord og Den Hel­lige Ånd forteller oss. Når du leser denne boken, tror jeg du kom­mer til å oppleve at jeg set­ter ord på noe som kan­skje allerede lig­ger i hjertet ditt. I til­legg har jeg en litt akademisk tilnærm­ing når vi går dypere inn i teolo­gien rundt lovpris­ning og tilbe­delse, og hvor­dan vi kan bruke dette i våre egne liv. Jeg tror fullt og fast at tilbe­delse er en vik­tig nøkkel for å se for­van­dling i denne nasjo­nen, og for at Norge skal tre inn i sitt sanne kall og utvel­gelsen som et fyrtårn for Europa. Jeg synes det er fan­tastisk at Gud har ledet mange ulike menigheter og kristne organ­isas­jon­er til å starte lovsangsskol­er, bøn­nehus og lovsang­shus. Alt dette er en del av tilbe­delses­beveg­elsen Gud har satt i gang. Åpen­barin­gen og forståelsen av tilbe­delse øker, og nyskrevne sanger løfter fram mek­tige sannheter som skaper muligheter for å oppleve Guds nærvær. Og jeg tror Gud har så mye mer for oss! Gud kaller oss til å leve på et helt nytt nivå. Han tar oss fra herlighet til herlighet mens vi tilber ham.

Denne boken fokuser­er først og fremst på Norge, men kan­skje finner den veien til lesere fra andre del­er av ver­den også. Det hadde jo vært fan­tastisk! Jeg tror at alle som leser denne boken, kan ha nytte av prin­sip­pene og kjenne seg igjen i vit­nes­byr­dene. Jeg håper du blir opp­muntret til å bruke dem i nasjo­nen du tilhør­er og kallet dere står i.

I denne boken finner du forskjel­lige spørsmål til reflek­sjon og sam­tale som du kan gå gjen­nom sam­men med andre tilbedere, menigheten din eller lovsang­steamet ditt. Uansett om du er pas­tor, led­er, lovsangsled­er, musik­er eller tilbed­er i Norge, så er denne boken for deg. Jeg har skrevet egne merk­nad­er til lovsangsledere og lovsang- steam om hvor­dan de helt konkret kan bruke dette i tjen­esten de står i. Jeg vil opp­muntre deg til ikke bare å lese denne boken uten å ta i bruk det du lær­er. Da blir kunnskapen bare sit­tende i hodet ditt, og du tror du “vet” det, uten at du set­ter det ut i prak­sis. Hvis du ikke prak­tis­er­er disse sannhetene i måten du lever på, kom­mer du aldri til å vokse.


Av den grunn har jeg også tatt med noen opp­gaver du kan gjøre for å komme i gang. Denne boken er den første i en plan­lagt serie om tilbe­delse. De andre bøkene er på vei, og de kom­mer til å bygge på dette fundamentet.

Jeg ber om vel­signelse over deg når du leser denne boken. Jeg ber om at Gud skal gi deg åpen­bar­ing og forståelse. Jeg ber om at Gud skal gi deg mot til å ta de skrit­tene han led­er deg til å gå. Måtte sannheten sette deg fri til å tilbe på et nytt nivå. Måtte du reise deg og utstråle Her­rens herlighet etter hvert som du stadig vokser i tilbe­delse og hen­given­het til ham.

Kjøp boken for å lese videre