EKTE & ÆRLIG
TILBEDELSE

En veiled­er til å gå dypere i lovsang og tilbe­delse
— av Mary Eliz­a­beth Kolsrud

En gave til deg

Bli med på min e‑postliste, så sender jeg deg en link til å laste ned e‑boken Ekte og ærlig tilbe­delse helt gratis.

Behandler … 
Suk­sess! Du får tilsendt en epost med link til å laste ned gratis e‑bok.

Men­nesker leter etter fred og tryg­ghet midt i vår urolige verden.

Mer enn noen gang trenger vi å styrke vår kristne tro gjen­nom tilbe­delse. Når vi tilber Gud, fokuser­er vi på Han og vi blir mer lik Han. Nå er tiden inne for å bære Hans nærvær ut til ver­den rundt oss og reflek­tere Hans kjærlighet og fred.

Mary Eliz­a­beth del­er vit­nes­byrd, tanker og bibelske sannheter som går dypt inn i vår forståelse av hva det vil si å tilbe som en kris­ten. I boken finner du også tips og råd som kan hjelpe lovsangsledere og grup­per til å anvende de ulike temaene i sitt lovsangsarbeid.

Sagt om boken

“Som pas­tor tror jeg at boka vil være en verdi­full ressurs for menigheter og små­grup­per. Boka gir hjelp til å bygge en sunn og god tilbe­delseskul­tur i kirk­er og forsamlinger. “

Jann Even Andresen

Jann Even Andresen

Hov­ed­pas­tor i Salem menighet, Trondheim

Mary Eliz­a­beth har skrevet en bok som jeg tror vil være til hjelp og opp­muntring for mange. Om du er en del av et lovsang­steam, lovsangsled­er, musik­er eller sim­pelthen bare er glad i lovsang, vil denne boken, ganske sikkert, berike ditt liv og din tjeneste.

Jan Honningdal

Jan Honningdal

Lovsangsartist

Lars Pet­ter Berg, Svein Høysæter, Håkon Fagervik, Arvid Pet­tersen og Arve Reigstad har også skrevet omtaler


I boken vil du lære hvordan du:

  • Respon­der­er på Guds ord og det Han ønsker av oss i lovsang og tilbedelse
  • Uttrykker din per­son­lighet­stype, kul­tur og musikalsk stil som en del av din ekte og ærlige tilbedelse
  • Bry­ter ut fra ulike hin­dre som hold­er deg tilbake i tilbedelsen
  • Er lyd­hør og lydig til Den Hel­lige Ånd i tilbedelsen
  • Lever ut din iden­titet som en tilbeder

Vil du gå dypere i tilbedelse som kirke eller gruppe?

Vil du være med på å bygge en bedre lovsangskul­tur rundt deg? Ta med deg kirken din, små­grup­pen eller organ­isas­jo­nen din gjen­nom denne boken.

Studieop­p­legget er god­kjent av Kris­telig Studiefor­bund. Grup­per og kurs som benyt­ter studieop­p­leggetkan søke om statsstøtte til studiearbeid.

Les mer på www.k‑stud.no. Eller ta kon­takt på: tlf. 23 08 14 70, e‑post. post@k‑stud.no

Kommer snart:

Lik­er du ikke å lese? Da kan du ta Ekte og ærlig tilbe­delse-kurset som e‑kurs og gå gjen­nom ni uker med under­vis­ningsvideo­er, diskusjon­er, spørsmål og læring. E‑kurs blir tilgjen­gelig snart.

Om Mary Elizabeth Kolsrud

Mary Elizabeth Kolsrud

Mary Elizabeth Kolsrud

Mary Eliz­a­beth Kol­srud job­ber til daglig med lovsang­sutvikling i Normisjon og led­er Bergen Soul Chil­dren. Hun er grunn­leg­ger av Dis­ci­ples of Wor­ship, som utruster lovsangsledere og lovsang­steam i tilbe­delse både gjen­nom Bergen Lovsangsskole og på net­tet med Dis­ci­ples of Wor­ship Acad­e­my, som er en lovsangsskole på nett.

Hun under­vis­er også på bibel­skol­er, i menigheter og i kirk­er i Norge og i Europa. I til­legg er hun skan­di­navisk led­er i Sounds of the Nations. Hun har en bach­e­lor­grad i Wor­ship min­istries fra USA.

Mary er født og opp­vokst i Iowa, USA. Hun har reist og forkynt i Norge siden 2009, og fly­t­tet til Norge i 2012.
Mary har lang erfar­ing med å lede lovsang. Hun startet en lovsangsskole i Texas som vok­ste til å ha over 180 stu­den­ter.

Hun har reist mye i USA og har ledet lovsang for unge men­nesker på mange store kon­fer­anser. Hun har også ledet mis­jon­sreis­er til ulike nasjon­er for å nå men­nesker med Guds ord. Har gitt ut to solo-album og vært med på fire album og pros­jek­ter.

Hun har et stort hjerte for Norge, for nord­menn og for Gud, og ønsker å se en nasjon av ekte og ærlige tilbedere reise seg i Norge. Mary er gift med en nord­mann, og sam­men har de to barn.

Se også

Andre pro­duk­ter og ressurs­er fra Mary Eliz­a­beth Kol­srud, Dis­ci­ples of Wor­ship og Sounds of the Nations er tilgjen­gelig på: www.disciplesofworship.com

Du er kanskje interessert i …