Ekte og ærlig tilbedelse

kr199,00

kr199,00

Ekte og ærlig tilbedelse

kr199,00

Boken Ekte og ærlig tilbedelse kom ut i 2020.

Bestill nå til forhåndspris 199,- (Ordinær pris 249,-)
Bestill 10 eller flere, og bruk rabattkupongen "10pluss" for å kjøpe til 149,- per bok.

PDF-versjon av boken kan lastes ned i dag. Selve boken kommer så snart den er levert fra trykkeriet.

Mennesker leter etter fred og trygghet midt i vår urolige verden.

Mer enn noen gang trenger vi å styrke vår kristne tro gjennom tilbedelse. Når vi tilber Gud, fokuserer vi på Han og vi blir mer lik Han. Nå er tiden inne for å bære Hans nærvær ut til verden rundt oss og reflektere Hans kjærlighet og fred.

Mary Elizabeth deler vitnesbyrd, tanker og bibelske sannheter som går dypt inn i vår forståelse av hva det vil si å tilbe som en kristen. I boken finner du også tips og råd som kan hjelpe lovsangsledere og grupper til å anvende de ulike temaene i sitt lovsangsarbeid.

Kategori:

Beskrivelse

Kapitler

 1. Hva er tilbedelse?
 2. Iden­ti­et
 3. Sannhet
 4. Ånd
 5. Tilbe­delse har et uttrykk
 6. Bibelske uttrykk
 7. Per­son­ligheter
 8. Kul­tur
 9. Lydut­trykk
 10. Til slutt

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,3 kg
Dimensjoner 20 × 15 × 1 cm

9 omtaler for Ekte og ærlig tilbedelse

 1. Jann Even Andresen

  Dette er en let­tlest og sam­tidig en grundig bok om lovsang og tilbe­delse. Boka har gitt meg både mer kunnskap og forståelse for hva tilbe­delse er. Mary Eliz­a­beth skriv­er med pasjon og tyn­gde. Jeg lik­er godt at hun både bruk­er mye bibel­stoff og per­son­lige erfaringer. Hun har mye god kunnskap som hun formi­dler på en god og varm måte. Boka fun­ger­er godt både for de som dri­ver med lovsang og for oss som er med og tilber under andres ledelse. Der­for vil dette være en bok som mange vil ha glede av. Som pas­tor tror jeg at boka vil være en verdi­full ressurs for menigheter og små­grup­per. Etter hvert kapit­tel er det gode spørsmål å reflek­tere og snakke om. Boka gir hjelp til å bygge en sunn og god tilbe­delseskul­tur i kirk­er og forsamlinger.

  Jann Even Andresen,
  Hov­ed­pas­tor i Salem menighet, Trond­heim https://salem-trondheim.no

 2. Svein Høysæter

  I denne boken øser Mary Eliz­a­beth Kol­srud av sin rike erfar­ing som lovsangsled­er og lovsangsskole-led­er. Hun skriv­er med innsikt og vis­dom, ikke bare til lovsangsledere, men til alle som vil være tilbedere i ånd og sannhet. Som amerikan­er bosatt i Norge i flere år, har hun et for­frisk­ende per­spek­tiv på lovsang i Norge. Det trenger vi. Hun har også noen kjem­pe­vik­tige reflek­sjon­er om møtet mel­lom tilbe­delse, ulike kul­tur­er og forskjel­lige personligheter.

  Dette er nyt­tig og inspir­erende for meg som en led­er i Agen­da1- beveg­elsen nasjon­alt og inter­nasjon­alt. Når jeg gjen­nom Agenda1 veiled­er menigheter, gir dette meg frimodighet til å hjelpe menigheter til å bygge sin tilbe­delseskul­tur lokalt.

  Denne boken vis­er vei for menigheter til å finne hjerte­språket i sin tilbe­delse. Med gode spørsmål til etter­tanke og opp­gaver under­veis, får den enkelte hjelp til å sette dette ut i prak­sis. Det gjør at boken vil være med på å for­løse, for­van­dle og bygge. Jeg håper å se denne boken bli tatt i bruk i menigheter og små­grup­per ikke bare i Norge, men i på alle kon­ti­nen­ter. Jeg anbe­faler boken varmt til alle ledere og menigheter jeg møter, og ser fram til de neste bøkene i denne serien.

  Svein Høysæter,
  Agen­da1-råd­giv­er i Normisjon, http://www.normisjon.no

 3. Lars Pet­ter Berg

  Dette er en strålende inn­føring i lovsang. Den er enkel og over­sik­tlig, men berør­er sam­tidig mange utfor­drende spørsmål som inviter­er til vik­tige pros­ess­er både per­son­lig og som team. Jeg berøm­mer spe­sielt den gjen­nomgående respek­t­fulle hold­nin­gen hun har til ulike per­son­ligheter, stil­er og kul­tur­er som gjen­nom­syr­er boken og som opp­muntr­er enhver til å blom­stre i sine gaver, fryde seg over andres og finne måter å tilbe sam­men på i enhet.

  Lars Pet­ter Berg
  Har vært med på å starte lovsang.no

 4. Håkon Fagervik

  Mary Eliz­a­beth har gitt oss en inspir­erende bok om tilbe­delse og lovsang. For oss som elsker lovsan­gen og daglig bruk­er den i vårt liv med Her­ren, er denne boken både inspir­erende og prak­tisk for å ta oss videre i vårt lovsangs-og bøne- liv. Selv om boken er liten av for­mat, har Mary fått med seg så mange sider av lovsan­gen og prak­tiske tips til å forbedre vår lovsang. Jeg vil anbe­fale denne boken til alle som elsker å søke Her­ren i bønn og lovpris­ning, og til alle de som ønsker å komme dypere inn i lovsang; les boken og ikke minst prak­tisér den i ditt dagligliv. Her­ren vil reise opp et lovprisende folk i vår nasjon, og denne boken er en god hjelp på veien mot dette målet.

  Håkon Fagervik
  Evan­ge­list og grunnlegger,
  Nordic Har­vest Mis­sions Bøn­nesen­ter, Levanger https://nordicmission.org

 5. Arvid Pet­tersen

  Mary Eliz­a­beth har skrevet en vik­tig bok om et vik­tig tema. Mary har en tydelig gave til å under­vise om lovsang, og hun fork­lar­er de vik­tige sannhetene på en ped­a­gogisk, over­sik­tlig og struk­tur­ert måte. Mary har dyp åpen­bar­ing om emnet, og har et sterkt kall til å både lede lovsang og under­vise. Jeg anbe­faler boka på det varmeste, spe­sielt for lovsangsledere.

  Arvid Pet­tersen
  Kris­ten artist https://www.arvidpettersen.net

 6. Arve Reigstad

  Jeg synes Mary Eliz­a­beth skriv­er på en lett og veldig engas­jerende måte om lovsang. Hun gjør temaet inter­es­sant og spen­nende, og klar­er å gjøre innhold­et all­ment tilgjen­gelig. Jeg vil tro at boka har poten­siale til å engas­jere bredt, og ikke bare for spe­sielt inter­esserte. Hun har gjort et vik­tig arbeid med å skrive boka, og det er lett å anbe­fale den til
  alle. Boka bør abso­lutt bli oblig­a­torisk pen­sum for oss lovsangsledere, san­gere og musikere som har en tjen­este i menigheter og for­sam­linger med kris­ten sang og musikk. Mary Eliz­a­beth del­er av sin prak­tiske erfar­ing kom­bin­ert med glim­rende bibel­sk fordyp­n­ing i emnet. Vi skal bestille noen eksem­plar­er av boka til våre lovsan­gere i Norkirken.

  Arve Reigstad
  Pas­tor i Norkirken Nord­hord­land https://www.norkirken-nh.no

 7. Jan Hon­ning­dal

  Mary Eliz­a­beth har skrevet en bok som jeg tror vil være til hjelp
  og opp­muntring for mange. Om du er en del av et lovsang­steam, lovsangsled­er, musik­er eller sim­pelthen bare er glad i lovsang, vil denne boken, ganske sikkert, berike ditt liv og din tjen­este. Lovsang er et veldig stort tema og der er både høy­der og dyb­der å utforske. Mary Eliz­a­beth er ingen lettvek­ter innen lovsang, hun har mye erfar­ing og dette bær­er boken preg av. Hun del­er raust av sin kunnskap og åpen­bar­ing. Etter hvert kapit­tel er der spørsmål til etter­tanke eller sam­tale, dette gjør
  at boken egn­er seg godt til bruke i lovsang­steam eller bibel­gruppe. Ønsker du og din menighet å komme videre i lovsangsvan­drin­gen? Denne boken kan være et godt sted å begynne.

  Jan Hon­ning­dal
  Lovsangsartist
  Har vært med på å starte lovsang.no

 8. Magritt Brus­tad (bekreftet eier)

  Mary Eliz­a­beths bok Ekte og ærlig tilbe­delse omhan­dler dype sannheter fra Guds Ord, sam­tidig som den er prak­tisk ori­en­tert og livs­nær. Boken veiled­er, utfor­dr­er og opp­muntr­er oss til å vokse i det å være sanne tilbedere av Jesus. Det er særlig rikt å kjenne på Mary Eliz­a­beths hjerte for vårt folk og nasjon. Det gjør at boken også fram­står som en tydelig og kjærlig stemme, der Her­ren kaller Norge til seg i beun­dring av hva Han har gjort og hvem Han er. 

  Magritt Brus­tad
  Led­er for Sam­men i lovsang og bønn for Tromsø.

 9. Eivind God­man (bekreftet eier)

  Denne boken er et mester­stykke av et levd liv med Gud, bakt sam­men med gode bibelvers og under­vis­ning som får deg til å lengte mer etter Jesus og Guds nærvær. 

  Mary del­er en bred innsikt, vis­dom og glød som vil lede deg til en åpen­bar­ing om Guds hjerte og hjelper deg til å se nye sider ved tilbe­delsen av Ham. Det er virke­lig vakkert og det vekker opp hjertet til å løpe inn til pap­pa- Gud og lengte etter en dypere erfar­ing av hans kjærlighet. 

  Dette er eksplo­sivt mate­ri­ale og anbe­fales varmt. 

  Eivind God­man
  Lovsangsled­er i IMI- kirken, Stavanger

Skriv en omtale

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du liker kanskje også…